ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชย.11                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ม.5ส้มป่อย(ช่างยนต์)1                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ม.6ส้มป่อย(ช่างยนต์)1                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโต่งโต้น11                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 12                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชย.12ชย.21ชย.31                                                                  
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านศิริพัฒนา3                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโนนคูณ31ร.ร.บ้านโนนคูณ32ร.ร.บ้านโนนคูณ33ร.ร.บ้านโนนคูณ34ร.ร.บ้านโนนคูณ35                                            
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชก.11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโต่งโต้น21                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชก.21                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโต่งโต้น31                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชฟ.11                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.5ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.4ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)2                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชฟ.21ชฟ.31                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู31ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู32                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านม่วง23                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านโนนคูณ31ร.ร.บ้านโนนคูณ32ร.ร.บ้านโนนคูณ33ร.ร.บ้านโนนคูณ34ร.ร.บ้านโนนคูณ35                                            
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.6ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ชอ.11                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ชอ.21ชอ.31                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านน้ำอ้อม3                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านโนนคูณ31ร.ร.บ้านโนนคูณ32ร.ร.บ้านโนนคูณ33ร.ร.บ้านโนนคูณ34ร.ร.บ้านโนนคูณ35                                            
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านกระเดา155                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]บช.11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]บช.21บช.31                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโนนคูณ31ร.ร.บ้านโนนคูณ32ร.ร.บ้านโนนคูณ33ร.ร.บ้านโนนคูณ34ร.ร.บ้านโนนคูณ35                                            
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]คธ.11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.5ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]คธ.21คธ.31                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.4ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)2                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู31ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู32                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านศิริพัฒนา13                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านโนนคูณ31ร.ร.บ้านโนนคูณ32ร.ร.บ้านโนนคูณ33ร.ร.บ้านโนนคูณ34ร.ร.บ้านโนนคูณ35                                            
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.6ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านหนองบัวดง32                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านกระเดา331                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านคุ้ม11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านคุ้ม21                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านน้ำอ้อม11                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านบัวหุ่ง11                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านบัวหุ่ง21                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านม่วง11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านสงยาง1                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านสงยาง11                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านสำโรง21                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านหนองบัวดง21                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านหนองบัวดง51                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านอีหนา1ร.ร.บ้านอีหนา155                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านเพียมาตร1                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านโจดม่วง11                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านโจดม่วง21                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านโคกหล่าม111                                                                                        
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว[สาขางานการโรงแรม]กร.11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]กร.21                                                                                        

ปวส. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานยานยนต์]สชย.11                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานยานยนต์]สชย.12สชย.21สชย.22                                                                  
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]สชฟ.11                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]สชฟ.12สชฟ.21สชฟ.22                                                                  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ.11                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ.12สชอ.21สชอ.22                                                                  
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบช.11                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบช.12สบช.21สบช.22                                                                  
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สคธ.11                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สคธ.12สคธ.21สคธ.22                                                                  
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านอีหนา1ร.ร.บ้านอีหนา155                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านสำโรง155