ห้องเรียน ตารางการใช้ห้อง
 121 ตารางการใช้ห้อง
 122 ตารางการใช้ห้อง
 123 ตารางการใช้ห้อง
 124 ตารางการใช้ห้อง
 125 ตารางการใช้ห้อง
 131 ตารางการใช้ห้อง
 132 ตารางการใช้ห้อง
 133 ตารางการใช้ห้อง
 134 ตารางการใช้ห้อง
 135 ตารางการใช้ห้อง
 141 ตารางการใช้ห้อง
 144 ตารางการใช้ห้อง
 IT ตารางการใช้ห้อง
 กระเดา1 ตารางการใช้ห้อง
 กระเดา2 ตารางการใช้ห้อง
 คุ้ม1 ตารางการใช้ห้อง
 คุ้ม2 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างกล 1 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างกล 2 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างยนต์ 1 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างยนต์ 2 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างยนต์ 3 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างยนต์ 4 ตารางการใช้ห้อง
 ช่างยนต์ 5 ตารางการใช้ห้อง
 บัวหุ่ง1 ตารางการใช้ห้อง
 บัวหุ่ง2 ตารางการใช้ห้อง
 ภาษาอังกฤษ ตารางการใช้ห้อง
 สงยาง1 ตารางการใช้ห้อง
 สงยาง2 ตารางการใช้ห้อง
 สนาม ตารางการใช้ห้อง
 สำโรง1 ตารางการใช้ห้อง
 สำโรง2 ตารางการใช้ห้อง
 ส้มป่อย1 ตารางการใช้ห้อง
 ส้มป่อย2 ตารางการใช้ห้อง
 ส้มป่อย3 ตารางการใช้ห้อง
 หนองบัวดง3 ตารางการใช้ห้อง
 หนองหมีหัวดง1 ตารางการใช้ห้อง
 อาเซียน ตารางการใช้ห้อง
 อิเล็ก 1 ตารางการใช้ห้อง
 อิเล็ก 2 ตารางการใช้ห้อง
 อิเล็ก 3 ตารางการใช้ห้อง
 อีหนา1 ตารางการใช้ห้อง
 อีหนา3 ตารางการใช้ห้อง
 เพียมาต 1 ตารางการใช้ห้อง
 โคกหล่าม11 ตารางการใช้ห้อง
 โคกหล่าม2 ตารางการใช้ห้อง
 โจดม่วง2 ตารางการใช้ห้อง
 โจดม่วง3 ตารางการใช้ห้อง
 โต่งโต้น1 ตารางการใช้ห้อง
 โต่งโต้น3 ตารางการใช้ห้อง
 ไฟฟ้า 1 ตารางการใช้ห้อง
 ไฟฟ้า 2 ตารางการใช้ห้อง
 ไฟฟ้า 3 ตารางการใช้ห้อง