ช่างไฟฟ้ากำลัง
      มาลีรินทร์   สุวรรณไตรย์        [check error]
      อมร  ลีลา        [check error]
      สำราญ  ศรีโยธา        [check error]
      สำราญ  ศรีโยธา ทวิ        [check error]
      อมร  ลีลา ทวิ        [check error]
      มาลีรินทร์   สุวรรณไตรย์ ทวิ        [check error]
ช่างกลโรงงาน
      บรรเจิด  อนุสรณ์        [check error]
เครื่องกล(ปวส.)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
      ปฐมพร  พรมลาย ทวิ        [check error]
      พัชระ  พรมลี ทวิ        [check error]
      ปฐมพร  พรมลาย        [check error]
      สรัญภัฎฐ์  เนื้อนวล        [check error]
      จิรวดี  บึงไกร        [check error]
      สรัฐภัฏฐ์  เนื้อนวล ทวิ        [check error]
      ศิรประภา  นะคะจัด        [check error]
เทคโนโลยีสารสนเทศ
      พัชระ  พรมลี        [check error]
การบัญชี
      ธนพร  เดชบุรัมย์ ทวิ        [check error]
      ขนิษฐ์  คำดี        [check error]
      ขนิษฐ์  คำดี ทวิ        [check error]
      สรินยา  ธนะคำดี ทวิ        [check error]
      ธนพร  เดชบุรัมย์        [check error]
      สรินยา   ธนะคำดี        [check error]
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สามัญ/ทักษะชีวิต
      ธีรวัฒน์  บุญเหลื่อม        [check error]
      ธนัฐดา  วิลัยเกษ        [check error]
      ธีรวัฒน์ ทวิ  บุญเหลื่อม        [check error]
      จารุภา  แก้วลอย        [check error]
      ธนัฐดา ทวิ  วิลัยเกษ        [check error]
      สิริกาญจน์  กาญจนาภา        [check error]
การโรงแรม
      สุกัญญา  แสงแก้ว        [check error]
ฝึกงาน
อื่นๆ(งานหลักสูตรโปรดระบุหมวดให้ถูกต้อง)
พณิชยการ
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
      อภิลักษ์   ขันคำ        [check error]
      นราวัฒน์  เขียวอ่อน        [check error]
      อภิลักษ์  ขันคำ ทวิ        [check error]
      นรากร  บุญเยี่ยม        [check error]
      นรากร  บุญเยี่ยม ทวิ        [check error]
      นราวัฒน์  เขียวอ่อน ทวิ        [check error]
ช่างยนต์
      เอกวิทย์  วงษ์วิลา        [check error]
      กิตติชัย  โชคจันทรา        [check error]
      กิตติชัย  โชคจันทรา ทวิ        [check error]
      เอกวิทย์  วงษ์วิลา ทวิ        [check error]
      พิษณุพงษ์  ธนะคำดี        [check error]
      สุพจน์  บึงไกร        [check error]
      พิษณุพงษ์  ธนะคำดี ทวิ        [check error]
      จักรพงษ์  ประสงค์คำ ทวิ        [check error]
      จักรพงษ์  ประสงค์คำ        [check error]
      สุพจน์  บึงไกร ทวิ        [check error]