ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชย.1/1                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ม.4ส้มป่อย(ช่างยนต์)1                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 11                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชย.2/1ชย.3/1                                                                             
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ม.5ส้มป่อย(ช่างยนต์)2                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านศิริพัฒนา2                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านสำโรง22ร.ร.บ้านสำโรง23                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านเหล่าน้อย2                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโก21ร.ร.บ้านโก22ร.ร.บ้านโก23                                                                  
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโนนคูณ21ร.ร.บ้านโนนคูณ22ร.ร.บ้านโนนคูณ23ร.ร.บ้านโนนคูณ24ร.ร.บ้านโนนคูณ25                                            
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ม.6ส้มป่อย(ช่างยนต์)3                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านกระเดา 13                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านคุ้ม กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านบัวหุ่ง กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านสงยาง กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านหนองบัวดง กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 33                                                                                        
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ร.ร.บ้านโจดม่วง กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]                                                                                                   
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]                                                                                                   
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]                                                                                                   
สาขาวิชาเครื่องกล[สาขางานยานยนต์]ชก.1/1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชฟ.1/1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.4ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]PLC12                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ชฟ.2/1ชฟ.3/1                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.5ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)2                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู21ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู22                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านม่วง22                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านโนนคูณ21ร.ร.บ้านโนนคูณ22ร.ร.บ้านโนนคูณ23ร.ร.บ้านโนนคูณ24ร.ร.บ้านโนนคูณ25                                            
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ม.6ส้มป่อย(ช่างไฟฟ้า)3                                                                                        
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ชอ.1/1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านโก21ร.ร.บ้านโก22ร.ร.บ้านโก23                                                                  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ร.ร.บ้านโนนคูณ21ร.ร.บ้านโนนคูณ22ร.ร.บ้านโนนคูณ23ร.ร.บ้านโนนคูณ24ร.ร.บ้านโนนคูณ25                                            
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]ชอ.2/1ชอ.3/1                                                                             
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านหนองบัวดง กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านเพียมาต กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านโจดม่วง กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 33                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านโก21ร.ร.บ้านโก22ร.ร.บ้านโก23                                                                  
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]บช.1/1                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์[สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านน้ำอ้อม13ร.ร.บ้านน้ำอ้อม2ร.ร.บ้านน้ำอ้อม22                                                                  
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโคกหล่าม กลุ่ม 21                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]บช.2/1บช.3/1                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านน้ำอ้อม13ร.ร.บ้านน้ำอ้อม2ร.ร.บ้านน้ำอ้อม22                                                                  
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโนนคูณ21ร.ร.บ้านโนนคูณ22ร.ร.บ้านโนนคูณ23ร.ร.บ้านโนนคูณ24ร.ร.บ้านโนนคูณ25                                            
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านคุ้ม กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]คธ.1/1                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.4ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)1                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]คธ.2/1คธ.3/1                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.5ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)2                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู21ร.ร.ชุมชนบ้านหนองคู22                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านกระเดา22                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านฟ้าห่วน22                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านม่วง2                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านศิริพัฒนา12                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านหนองหมีหัวดง2                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านโนนคูณ21ร.ร.บ้านโนนคูณ22ร.ร.บ้านโนนคูณ23ร.ร.บ้านโนนคูณ24ร.ร.บ้านโนนคูณ25                                            
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ม.6ส้มป่อย(คอมพิวเตอร์)3                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านสงยาง กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านสำโรง กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านอีหนา กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านเพียมาต กลุ่ม 13                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านโต่งโต้น กลุ่ม 23                                                                                        
สาขาวิชาการบัญชี[สาขางานการบัญชี]ร.ร.บ้านหนองบัวดง31                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ[สาขางานการบัญชี]กร.1/1                                                                                        

ปวส. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานยานยนต์]สชย.1/1สชย.1/2สชย.2/1                                                                  
สาขาวิชาเครื่องกล [สาขางานยานยนต์]สชย.2/2                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]สชฟ.1/1สชฟ.1/2สชฟ.2/2                                                                  
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม]สชอ.1/1สชอ.1/2                                                                             
สาขาวิชาการบัญชี [สาขางานการบัญชี]สบช.1/1สบช.1/2สบช.2/1สบช.2/2                                                       
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สคธ.1/1สคธ.1/2                                                                             
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]สทส.2/2                                                                                        
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [สาขางานอิเล็กทรอนิกส์]ร.ร.บ้านบัวหุ่ง กลุ่ม 22                                                                                        
สาขาวิชาพณิชยการ [สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ]ร.ร.บ้านสำโรง22ร.ร.บ้านสำโรง23