อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

ระดับ ปวช. ปวส. ระบบปกติ,ระบบทวิภาคี

Welcom to RSTECH

ข้อมูลบุคลากร

สาขาวิชาเครื่องกล/ช่างยนต์

hello

นายพิษณุพงษ์ ธนะคำดี

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายจักรพงษ์ ประสงค์คำ

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานโครงการพิเศษ

hello

นายเอกวิทย์ วงษ์วิลา

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานทวิภาคี

hello

นายกิตติชัย โชคจันทรา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานกิจกรรม

hello

นายสุพจน์ บึงไกร

วุฒิการศึกษา : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานปกครอง


ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

hello

นายบรรเจิด อนุสรณ์

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา


ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

hello

นายสำราญ ศรีโยธา

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายอมร ลีลา

วุฒิการศึกษา : วศ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานแนะแนว

hello

นางสาวมาลีรินทร์ สุวรรณไตรย์

วุฒิการศึกษา : คอบ.อิเล็กทรอนิกส์ฺ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


ครูสาขาวิชาช่างอิเล็ทรอนิกส์

hello

นายนราวัฒน์ เขียวอ่อน

วุฒิการศึกษา : คอบ. โทรคมนาคม

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นายอภิลักษ์ ขันคำ

วุฒิการศึกษา : คอบ.อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาคารสถานที่

hello

นายนรากร บุญเยี่ยม

วุฒิการศึกษา : วทบ.อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานหลักสูตร


ครูสาขาวิชาการบัญชี

hello

นางธนพร เดชบุรัมย์

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางสาวขนิษฐ์ คำดี

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

hello

นางสรินยา ธนะคำดี

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสารบัญ


ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

hello

นายวิสุทธิพล ก้านศรี

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง :: รองผู้อำนวยการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางปฐมพร พรมลาย

วุฒิการศึกษา : คอบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

hello

นางสาวจิรวดี บึงไกร

วุฒิการศึกษา : คอบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : -

hello

นางสาวศิรประภา นะคะจัด

วุฒิการศึกษา :คอบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

hello

นายพัชระ พรมลี

วุฒิการศึกษา : คอ.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา


ครูสาขาสามัญสัมพันธ์

hello

นางจารุภา แก้วลอย

วุฒิการศึกษา : -

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวัดผลประเมินผล

hello

นางสาวธนัฐดา วิลัยเกษ

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

hello

นายธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม

วุฒิการศึกษา : คอบ.วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์


บุคลากรสนับสนุน

hello

นางสาวสมหมาย นากรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน


hello

นางสาวอภิญญา สุทธิคำภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


hello

นายศุภมัส ดิระพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

hello

นางสาวอุไรวรรณ บุรีวงค์์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานสารบัญ

hello

นางสาวปิยะธิดา เรียมทอง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร

hello

นางสาวมยุรี ขันแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี

hello

นายผัน จันทร์นวล

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นายสมหมาย เมืองจันทร์

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

hello

นางหนูพัฒน์ โถทอง

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

hello

นางสาวสุภา อุ่นคำ

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

hello

นายวีระชาติ แก้วสมบัติ

ตำแหน่ง : คนขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!