ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 1/01/2564

แผนกช่างยนต์

hello

นายกิตติชัย โชคจันทรา

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นายเอกวิทย์ วงษ์วิลา

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง :ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี

hello

นายสุพจน์ บึงไกร

วุฒิการศึกษา :ปทส.เครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานปกครอง

hello

นายพงษ์ศักดิ์ กิ่งป้อม

วุฒิการศึกษา : วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

hello

นายบรรเจิด อนุสรณ์

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นายราชพงษ์ ลิไทสง

วุฒิการศึกษา : วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : -


ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

hello

นางสาวมาลีรินทร์ สุวรรณไตรย์

วุฒิการศึกษา : คอบ.อิเล็กทรอนิกส์ฺ

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นายปุณณวัฒน์ โหว่ภักดี

วุฒิการศึกษา : วศ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยงานอาคารสถานที่

hello

นายสุรศักดิ์ แสวงแก้ว

วุฒิการศึกษา : วศ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์


ครูสาขาวิชาช่างอิเล็ทรอนิกส์

hello

นายอภิลักษ์ ขันคำ

วุฒิการศึกษา : คอบ.อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นายนรากร บุญเยี่ยม

วุฒิการศึกษา : วทบ.อิเล็กทรอนิกส์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานหลักสูตร


ครูสาขาวิชาการบัญชี

hello

นางธนพร เดชบุรัมย์

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางสาวขนิษฐ์ คำดี

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะ

hello

นางสรินยา ธนะคำดี

วุฒิการศึกษา : คอบ. การบัญชี

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานสารบัญ


ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

hello

นายพัชระ พรมลี

วุฒิการศึกษา : ครุสาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นางปฐมพร พรมลาย

วุฒิการศึกษา : คอบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

hello

นางสาวจิรวดี บึงไกร

วุฒิการศึกษา : คอบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานความร่วมมือ

hello

นางสาวศิรประภา นะคะจัด

วุฒิการศึกษา : ครุสาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


ครูสาขาสามัญสัมพันธ์

hello

นางสิริกาญจน์ กาญจนาภา

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าสาขาวิชา

hello

นางสาวธนัฐดา วิลัยเกษ

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

hello

นายธีรวัฒน์ บุญเหลื่อม

วุฒิการศึกษา : คอบ.วิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานชีววิถี


ครูสาขาการโรงแรม

hello

นางแพรวา รัตนะ

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครู คศ.1

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้าแผนก

hello

นางสาวสุกัญญา แสงแก้ว

วุฒิการศึกษา : คอบ.ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง :: ครูพิเศษสอน

หน้าที่พิเศษ : หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


บุคลากรสนับสนุน

hello

นางสาวสมหมาย นากรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานการเงิน


hello

นางสาวอภิญญา สุทธิคำภา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานทะเบียน


hello

นางสาวมยุรี ขันแก้ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบัญชี

hello

นายศุภมัส ดิระพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

hello

นางสาวเจนจิราพร แสงกล้า

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

hello

นายสมาน นิยม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

hello

นางสาวธารารัตน์ เห็นสม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดผลประเมินผล

hello

นางสาววิลาวรรณ พิมพ์ประสงค์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

hello

นายอ่อน พิลาธร

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร 093-3277908
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: rstech@rstech.ac.th
Web: www.rstech.ac.th

Location: 98 บ้านดู่ หมู่ 3 ต.ดู่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
ไปรษณีย์ 33160

Your message has been sent. Thank you!