Fix it center ช่วยภัยเเล้งศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

โครงการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ช่วยภัยเเล้ง
ระหว่างวันที่ 4-5,11-12,18-19,25-26 มิถุนายน 2559 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง

 

โรงเรียนด่านอุดมศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

โรงเรียนด่านอุดมศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

ตามโครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) จัดอบรม
- โปรแกรม CutStudio โดยวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

(ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) และนักเรียนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 
- โปรแกรมสร้างรูปเรขาคณิต GSP โดยวิทยากรจากโรงเรียนราษีไศล
         ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการ IT และ

ห้องเรียน 124 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล (รูปทั้งหมด)

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนด่านอุดมศึกษา จัดโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคอมพิวเตอร์

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ พรรษา ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ พรรษา ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการราษีไศล

อ่านเพิ่มเติม: เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ พรรษา ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

หน่วยงานของฉัน

Copyright © 2013. All Rights Reserved.